Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 Článok I. – Všeobecné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Kúpne zmluvy vyplývajúce z obchodnej spolupráce medzi spoločnosťou My group, s.r.o. a kupujúcim, ktorým môže byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti kúpy a predaja tovaru. 

Pojmy a definície použité vo VOP:

Distribútor spoločnosť MyGroup s.r.o., so sídlom Lermontovova 911/3 Bratislava I. - Staré mesto, 81105 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 150450/B, IČO:53 540 352, DIČ: SK2121413272, Bankové spojenie IBAN: SK67 1100 0000 0029 4610 2795, SWIFT: TATRSK BX

Kúpna zmluva zmluvný vzťah, ktorý vzniká medzi Distribútorom a kupujúcim momentom podpisu Kúpnej zmluvy, resp. elektronickým odoslaním objednávky Tovaru zo strany Odberateľa, ktorej predmetom je záväzok Distribútora dodať Tovar na doručenie a povinnosť Odberateľa uhradiť dojednanú kúpnu cenu za objednaný Tovar Distribútorovi;

Materiál prospekty, katalógy a iné materiály obsahujúce údaje o Tovare; ide o informatívne materiály, pokiaľ nie sú výslovne Distribútorom prehlásené za záväzné;

Odberateľ fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti kúpy a predaja tovaru; 

Tovar akýkoľvek produkt, ktorý ponúka Distribútor na predaj osobne, resp. elektronicky pre registrovaných Odberateľov;

Tovar na doručenie Odberateľom v rámci platne vytvorenej a záväznej Objednávky – Kúpnej zmluvy (spravidla aj zaplatený) Tovar, ktorý má byť dodaný Odberateľovi;

VOP Všeobecné obchodné podmienky;

Zmluvné strany spoločne Odberateľ a Distribútor;

  1. VOP sú zverejnené na internetovej stránke Distribútora (www.mygroup.sk) a sú k dispozícii aj v sídle Distribútora. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy medzi Distribútorom a Odberateľom, ktorým je konečný spotrebiteľ.

 

 Článok II. – Objednanie 

 

  1. Odberateľ  si objedná dodanie Tovaru spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach týchto VOP.
  2. Objednanie Tovaru je možné osobne v sídle Distribútora prostredníctvom podpísanej  Kúpnej zmluvy, resp. elektronicky vytvorením objednávky prostredníctvom konfigurátora na webovom sídle Distribútora – www.mygroup.sk. Elektronické objednanie tovaru je umožnené len registrovaným Odberateľom.
  3. Veľkoobchodné ceny pre Odberateľov sú dostupné v sídle Distribútora, resp. na www.mygroup.sk, v časti pre registrovaných Odberateľov.
  4. Veľkoobchodné ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam Distribútora, skladovej situácii a rozsahu  obchodnej spolupráce s Odberateľom. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu veľkoobchodných cien.
  5. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom jej podpisu v sídle Distribútora, resp. okamihom odoslania elektronickej objednávky Odberateľom a riadi sa týmito VOP. Súčasne s podpisom Kúpnej zmluvy, resp. odoslaním elektronickej objednávky (uzatvorením Kúpnej zmluvy) vzniká Odberateľovi zároveň povinnosť platby.
  6. Odberateľ podpisom Kúpnej zmluvy, resp. zaslaním elektronickej objednávky, (t. j. uzatvorením Kúpnej zmluvy) čestne prehlasuje, že má živnostenské oprávnenie, resp. výpis z obchodného registra, ktorý ho oprávňuje na vykonávanie činnosti podľa bodu 1.1. týchto VOP.
  7. Bezodkladne po zaslaní elektronickej objednávky zašle Distribútor Odberateľovi potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovu adresu.
  8. Pre Zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v Kúpnej zmluve, resp. v elektronickej objednávke Odberateľa a v potvrdení Distribútora o prijatí objednávky. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v Kúpnej zmluve, potvrdení o prijatí objednávky resp. vo VOP sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov Kúpnej zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma Zmluvnými stranami. 
  9. Každá Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s týmito VOP je uzatvorená na dobu určitú a to do splnenia povinností oboch Zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.
  10. V prípade požiadavky na Materiál, bude tento doručený Odberateľovi v množstve definovanom Distribútorom. Distribútor si ponecháva vlastnícke a autorské právo ku Materiálom, internetovému obsahu, vlastným vyhotoveniam fotografií Tovaru, a to bez výhrad. Odberateľ nie je oprávnený využívať, prekladať, kopírovať, rozmnožovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám akékoľvek Materiály súvisiace s Plnením.

 

 Článok IV. – Dodanie

 

  1. Distribútor dodá Tovar na doručenie v dohodnutom termíne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare na doručenie, a to až do prevzatia Tovaru na doručenie Odberateľom. 
  2. Distribútor riadne a včas odovzdá Tovar na doručenie Odberateľovi a Odberateľ sa zaväzuje Tovar na doručenie prevziať v súlade s Kúpnou zmluvou podľa týchto VOP. Distribútor odovzdá Tovar na doručenie Odberateľovi v mieste a spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve, resp. elektronickej objednávke. 
  3. Miestom plnenia (prevzatia Tovaru na doručenie) je sklad dodávateľa: ul. Polianky č. 17, Bratislava, 84101 resp. Odberateľom v Kúpnej zmluve, resp. elektronickej objednávke uvedené miesto doručenia. 
  4. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť odovzdaniu Tovaru na doručenie riadne a včas ako napr. omeškanie výrobcu s dodávku Tovaru, resp. ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, a to najmä prekážka majúca pôvod v nepriaznivých klimatických podmienkach, ktoré nebolo možné vopred očakávať a za ktorých nie je možné dodržať termín plnenia podľa Zmluvy alebo v tejto súvislosti nie je možné zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov alebo iných poverených osôb, ktoré môžu byť vystavené nebezpečenstvu havárie pri prevoze, pracovnému úrazu, ochoreniu, či inému poškodeniu zdravia alebo ohrozeniu života, oznámi Distribútor tieto skutočnosti Odberateľovi elektronicky prostredníctvom e-pošty bez zbytočného odkladu na e-mail adresu zadanú Odberateľom na webovom sídle Distribútora v profile Odberateľa. Termín dodania sa automaticky predlžuje o lehotu, počas ktorej vyššie uvedené okolnosti nepominú. 
  5. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie Distribútora nemožným, sú obe Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy. V takom prípade sú Zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky už prijaté plnenia v súvislosti s Kúpnou zmluvou, od ktorej odstupujú.
  6. Pokiaľ je Distribútorovi znemožnené plnenie z dôvodov na strane Odberateľa, resp. súvisiace s Odberateľom, Distribútor je oprávnený vyúčtovať Odberateľovi poplatok za skladovanie Tovaru na doručenie vo výške 5 € s DPH denne od omeškania Odberateľa až do umožnenia plnenia a v prípade, ak vzniknú z uvedených dôvodov náklady na pokuty, penále a iné náklady vyfakturované zo strany dopravcu, je Distribútor oprávnený tieto náklady refakturovať Odberateľovi. V prípade, že sa Odberateľ s Distribútorom písomne dohodne na odklade termínu plnenia z opodstatnených dôvodov (odcestovanie, ochorenie a pod.), poplatok za skladovanie, prípadne refakturácia vzniknutých nákladov, môže byť Odberateľovi odpustený, prípadne sa môžu dohodnúť na inej výške. 
  7. Distribútor vystaví ku každej dodávke Tovaru na doručenie dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s Plnením Odberateľovi. Dodací list je potvrdením obsahu Kúpnej zmluvy, resp. elektronickej objednávky  medzi Odberateľom a Distribútorom. Dodací list obsahuje všetky zákonné náležitosti (účtovný doklad). Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh Tovaru na doručenie, registrované sériové čísla (ak tovar má sériové čísla), kúpna cena, záručné a osobitné obchodné podmienky. 
  8. Odberateľ je povinný Tovar na doručenie riadne prevziať. Tovar sa považuje za dodaný Distribútorom a prevzatý Odberateľom okamihom, keď Odberateľ alebo ním určená tretia osoba prevzme Tovar na doručenie osobne alebo prostredníctvom kuréra. Odberateľ je v okamihu preberania Tovaru na doručenie povinný si tento dôkladne prezrieť a prípadné vady ako aj nesprávnosť dodaného množstva oznámiť Distribútorovi. 
  9. V prípade, že Odberateľ odmietne bezdôvodne prevziať Tovar na doručenie, alebo sa nedostaví na Zmluvou určený termín odovzdania Tovaru na doručenie, považuje sa Tovar na doručenie za riadne, včas a bez vád odovzdaný Distribútorom/ dopravcom Odberateľovi prevzatý dňom bezdôvodného  /odopretia prevzatia Tovaru na doručenie, alebo nedostavením sa na Kúpnou zmluvou / elektronickou objednávkou určený termín odovzdania Tovaru na doručenie.
  10. 3.10.Nebezpečenstvo škody prechádza na Odberateľa okamžite po odovzdaní Tovaru na doručenie na mieste určenom v Kúpnej zmluve, resp. elektronickej objednávke.

 

Článok IV. – Cena a finančné podmienky

 

  1. Dojednaná cena za včasnú a riadnu realizáciu plnenia Zmluvy je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. Ak nie je uvedené inak, cenou sa rozumie cena bez DPH. K cene bude pripočítaná DPH platná v čase vzniku zdaniteľného plnenia v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  2. Cena Tovaru sa riadi cenníkom určeným Distribútorom platným v čase objednania Tovaru Odberateľom. Distribútor si vyhradzuje právo individuálne dohodnúť s konkrétnym Odberateľom cenové a platobné podmienky Tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv. 
  3. Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny podliehajú písomnej dohode Zmluvných strán. 
  4. Poškodenie a zničenie Tovaru na doručenie po prechode nebezpečenstva škody na Odberateľa nemá vplyv na povinnosť Odberateľa riadne a včas zaplatiť cenu za objednaný Tovar.
  5. Odberateľ je povinný realizovať úhradu ceny  v čase zaslania objednávky resp. v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy a to v 100% výške. 
  6. V prípade objednávky Tovaru v neobvyklom množstve, je Distribútor oprávnený umožniť Odberateľovi realizovať pred dodaním Tovaru na doručenie úhradu ceny v 60% výške, pričom termín úhrady zostávajúcich 40% ceny musí byť vopred dohodnutý. 
  7. Odberateľ nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby. 
  8. Za deň splnenia peňažného záväzku je považovaný deň pripísania dlžnej čiastky v prospech účtu Distribútora.
  9. Vlastnícke právo k Tovaru na doručenie prechádza na Odberateľa až úplným zaplatením celkovej fakturovanej ceny Tovaru na doručenie. Odberateľ nie je oprávnený pred úplným zaplatením kúpnej ceny previesť vlastnícke právo k Tovaru na doručenie na tretiu osobu a to ani v bežnom obchodnom styku alebo ho zaťažiť právom tretej osoby bez písomného súhlasu Distribútora. 
  10. 4.10.Ak vzniknú Distribútorovi pri plnení Kúpnej zmluvy, resp. objednávky nadštandardné výdavky vinou Odberateľa (napr. nepresná/nesprávna alebo neúplná adresa doručenia Tovaru na doručenie), uhradí Odberateľ tieto nadštandardné výdavky podľa skutočných nákladov vynaložených Distribútorom vo vyúčtovacej faktúre.
  11. 4.11.Distribútor  vystaví po obdržaní objednávky, resp. po uzatvorení Kúpnej zmluvy zálohovú (proforma) faktúru so splatnosťou 3 pracovné dni odo dňa jej doručenia Odberateľovi. Odberateľ realizuje platbu vopred prostredníctvom bankového prevodu. Po vystavení zálohovej faktúry  je objednaný Tovar na doručenie rezervovaný pre Odberateľa. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet Distribútora je objednaný Tovar na doručenie pripravený na dodanie. 
  12. 4.12.Pri omeškaní Odberateľa so zaplatením ceny za Tovar na doručenie má Distribútor nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy až do úplného zaplatenia ceny Tovaru na doručenie. V prípade omeškania Odberateľa so zaplatením ceny Tovaru na doručenie stráca Odberateľ nárok na akúkoľvek zľavu z ceny Tovaru na doručenie, ak bola zľava dohodnutá.  Úroky z omeškania a zmluvné pokuty uhradí Odberateľ na základe penalizačnej faktúry vystavenej Distribútorom najneskôr do 15 dní od vzniku skutočnosti pri ktorej vzniká nárok Distribútora na pokuty, penále, resp. úrok z omeškania. 
  13. 4.13.V prípade, ak Odberateľ nezrealizuje úhradu ceny objednaného Tovaru na doručenie, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zaslania objednávky, resp. od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, je Distribútor oprávnený kedykoľvek po tomto termíne odstúpiť od Kúpnej zmluvy a uplatniť si voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny Tovaru na doručenie.
  14. 4.14.Po  obdržaní platby za Tovaru na doručenie v súlade s tu dojednanými platobnými podmienkami, vystaví Odberateľovi Distribútor doklad o prijatej platbe. 
  15. 4.15.Štandardne sa vyúčtovacia faktúra odosiela Odberateľovi spolu so zaslaním Tovaru na doručenie, pri osobnom prevzatí Tovaru na doručenie dostáva Odberateľ spolu s dodacím listom aj vyúčtovaciu faktúru, ktorej splatnosť je 7 kalendárnych dní odo dňa jej obdržania Odberateľom.
  16. 4.16.Odberateľ zaslaním elektronickej objednávky Tovaru na doručenie, resp. podpisom Kúpnej zmluvy súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr a iných finančných dokumentov. 
  17. 4.17.V prípade ak vznikne v súlade s týmito VOP situácia, kedy je Odberateľ povinný vrátiť už prevzatý a zaplatený Tovar na doručenie, vystaví Distribútor dobropis k faktúre a doručí ho bezodkladne Odberateľovi. V prípade, že Odberateľ má vystavený dobropis od Distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá Odberateľ neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry. 

 

Článok V. – Zrušenie objednávky – odstúpenie od zmluvy 

 

  1. Odberateľ aj Distribútor sú oprávnení odstúpiť od zmluvy výlučne zo zákonných dôvodov uvedených pri príslušnom zmluvnom type v zákone č.  513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.
  2. V prípade, že je Odberateľ nútený zrušiť objednávku, resp. Kúpnu zmluvu u  Distribútora, musí tak urobiť písomne (e-mailom, resp. poštou). Distribútor je oprávnený požadovať  úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30% z Kúpnej ceny Tovaru na doručenie, ak zrušenie nastane neskoršie ako 1 deň po objednaní
  3. Ak Odberateľ nezaplatí cenu za Tovar na doručenie v lehote splatnosti, toto porušenie povinnosti Odberateľa sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy oprávňujúce Distribútora odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy je Odberateľ povinný vrátiť Tovar na doručenie, ktorý mu bol už doručený na vlastné náklady Distribútorovi na aktuálne platnú adresu skladov Distribútora (Polianky 17, Bratislava, 84101). 
  4. V prípade, ak Distribútor neposkytne plnenie podľa Kúpnej zmluvy v dohodnutej lehote, považuje sa to za porušenie zmluvy oprávňujúce Odberateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy a žiadať vrátanie zaplatenej zálohy. 
  5. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Zmluvná strana povinná uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
  6. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy sú zmluvné strany povinné vydať si všetko, čo plnili pred odstúpením od Zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Distribútor nie je povinný vrátiť Odberateľovi platby pred tým, ako mu je Tovar na doručenie  preukázateľne doručený.
  7. Odberateľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar na doručenie späť alebo ho odovzdať Distribútorovi alebo osobe poverenej Distribútorom na prevzatie Tovaru na doručenie. To neplatí, ak Distribútor navrhne, že si Tovar na doručenie vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
  8. Odberateľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru na doručenie, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom na doručenie, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru na doručenie.  

 

Článok VI - Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

 

  1. Distribútor zodpovedá za to, že Tovar na doručenie má v dobe prevzatia Odberateľom a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilé k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu. 
  2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na Tovar na doručenie je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa jeho prevzatia.
  3. Distribútor zodpovedá za vady na Plnení, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky. Distribútor nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností Odberateľa, najmä mechanickým poškodením a chybným alebo nedbalým zaobchádzaním, resp. skladovaním Tovaru na doručenie.  
  4. Distribútor rovnako nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností Odberateľa súvisiacich s využitím Tovaru na doručenie, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na Tovar na doručenie, ako aj za vady vzniknuté v dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov tretích osôb.
  5. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi vady Tovaru na doručenie bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
  6. Odberateľ je povinný v oznámení vád uviesť: číslo objednávky a popis vady (ako sa prejavuje). Odberateľ je tiež povinný priložiť k reklamácii (oznámeniu vád) detailnú fotodokumentáciu vady.

 

 Článok VII - Ostatné dojednania

 

  1. Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená Odberateľom v elektronickej objednávke, resp. Kúpnej zmluve.  Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia, a to v deň jej vrátenia odosielateľovi. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo e-poštou sa za deň doručenia považuje deň odoslania. Za týmto účelom sa údaje uvedené v Kúpnej zmluve považujú za rozhodujúce, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana neoznámi zmenu údajov na doručovanie. 
  2. S výnimkou bodu 5.17 týchto VOP nie je ani jedna zo Zmluvných  strán oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej Zmluvnej strany bez vopred daného písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu. 
  3. Zmluvné strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.
  4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  5. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných  ustanovení týchto VOP. Zmluvné strany sú  povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a Kúpnej zmluvy  musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej vôbec nedôjde, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a Kúpnej mluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia slovenských právnych predpisov, v oboch prípadoch také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
  6. V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu, je na rozhodnutie vo veciach sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  7. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť Distribútora, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32 , 827 99  Bratislava a Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
  8. Osobné údaje Odberateľa sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti 3PO SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú súčasťou VOP.
  9. V prípade žiadosti Odberateľa o doručenie Tovaru na doručenie na ním určené miesto, vykonáva dopravu Tovaru na doručenie externá firma, pričom ide o samostatný zmluvný vzťah, ktorý sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti, ktorá dovoz vykonáva. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.5.2021

 
Späť do obchodu